Dokumenty GDPR

Výroční zpráva 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-2023.pdf 382.9 Kb

Výroční zpráva 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava.pdf 1945.9 Kb

GDPR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dokument-k-dpia-zabori159072764.pdf 329.9 Kb
informace-o-porizovani-fotografii-a-videi-na-obecnich-akcich-1-.pdf 133.9 Kb
informacni-povinnost-spravce-2-.pdf 124.5 Kb
zaznamy-o-cinnosti-zabori130816815.pdf 783.4 Kb

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Správcem Vašich osobních údajů je:
  Obec Záboří
  Záboří 15
  373 84 Dubné
  Zastoupená: Ing. Libor Drdáček - starosta
  Tel.: 387 982 141
  E-mail: info@obeczabori.cz
  ID datové schránky: dfqb5kw
 2. Kdo je naším Pověřencem pro ochranu osobních údajů?
  Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Pleše 86, 378 21 Kardašova Řečice, Tel.: 773 823 040, E-mail: info@gdprproobce.com.

 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?
  Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich práv, které se týkají přímo vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve městě, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.
  Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.
  Odpovědný za vyřízení vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 4. Jaké osobní údaje shromažďujeme na webových stránkách?
  Naše webové stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje.
  Naše webové rozhraní používá pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Vzhledem k tomu, že při návštěvě a užívání našeho webového rozhraní nedochází k získávání a ukládání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies, nepožadujeme Váš souhlas s využitím těchto technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
  Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.
  Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Informační povinnosti a v Záznamech o činnosti zpracování, které jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 1. Jaká máte vůči nám, jako správci Vašich osobních údajů, práva?

  Kdykoliv od nás můžete požadovat:
  1. abychom vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.
   Žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu), ale musíte se v ní identifikovat a uvést na sebe kontakt. Pověřený pracovník má totiž povinnost zjistit Vaši totožnost, proto vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obec dostavíte osobně s průkazem totožnosti. Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém Vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).
   O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.
  2. máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž můžete požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
  3. abychom opravili Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 Nařízení GDPR).

  4. v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 Nařízení GDPR).

  5. dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich přehled najdete v Záznamech o činnosti zveřejněných na webových stránkách obce.

  6. pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Nařízení GDPR), máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Souhlas odvoláte tak, že na adresu: info@obeczabori.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

Při ochraně osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, www.uoou.cz).  Předtím je ale vždy vhodné, projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.