Vyhlášky

Vyhláška č. 1 / 2018

o školském obvodu

OBEC   ZÁBOŘÍ 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2018

kterou se stanoví příslušná část školského obvodu základní školy

 

 

Zastupitelstvo obce Záboří se na svém zasedání konaném dne 7.9.2018 usnesením č. 8 / 2018 usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Stanovení školského obvodu

 

Území obce Záboří tvoří část školského obvodu Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích zřízené Svazkem obcí Dehtář.

 

Čl. 2

 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2018.

 

 

 

 

.............................                                                                 ...................................

   Vladimír Bořil                                                                           Ing. Josef Honsa

   místostarosta                                                                                  starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  10.9.2018

Sejmuto z úřední desky dne:       26.9.2018