Vyhlášky

Vyhláška č. 1 / 2016

o nočním klidu

OBEC   ZÁBOŘÍ 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Záboří se na svém zasedání dne 30.9.2016 usnesením č. 9 / 2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. [1]

 

Čl. 3

Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 

1)  Doba nočního klidu se vymezuje od 2. do 6. hodiny a to v následujících případech:

a)  v noci z 30. dubna na 1. května;

b)  v noci z 31. prosince na 1. ledna;

c)  v době konání tradičních každoročních slavností: pouť v Záboří, pouť v Lipanovicích, pouť v Dobčicích, Rockfest v Záboří v červenci nebo v srpnu a Gulášfest v Dobčicích v srpnu.  

2)  Informace o konkrétním termínu a místě konání akcí uvedených v odst. 1, písm. c) této Obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna Obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání akce.

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

.............................                                                                 ...................................

   Vladimír Bořil                                                                           Ing. Josef Honsa

   místostarosta                                                                                  starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  3.10.2016

Sejmuto z úřední desky dne:      19.10.2016

 

 

[1] dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů