Vyhlášky

Vyhláška č. 1 / 2009

Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.   1  / 2009

Zastupitelstvo obce Záboří se na svém zasedání dne 7.8.2009 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Záboří upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce v Záboří a v Lipanovicích ( JPO V ) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany: 

a)  jednotka   JPO I      HZS České Budějovice

b)  jednotka   JPO III    JSDH Dubné, JSDH Žabovřesky

       (2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JSDH v Záboří a v Lipanovicích. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:

a)  Kulturní a sportovní akce; požární bezpečnost při provozování této činnosti musí být zabezpečena pořadatelem akce, při předpokládané návštěvnosti akce s počtem osob větším než 200 zajistí pořadatel zřízení požární hlídky členy místní JSDH. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude stanoven před pořádáním akce a bude součástí dokumentace obce.

b)  Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím ( např. svařování, penetrace apod. ); požární bezpečnost při provádění této činností musí být zabezpečena fyzickou nebo právnickou osobou, která tuto činnost provádí.

(2) Období, která se považují za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a podmínky požární bezpečnosti v těchto obdobích a povinnosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny v nařízení Jihočeského kraje. 1)

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) Kulturní dům včetně hostince v Záboří; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena hasícími přístroji, příp. ustanovením v odst. (1), písm. a.

b)  Zemědělské hospodářské objekty; požární bezpečnost v těchto objektech zajišťují provozovatelé zemědělské činnosti.

 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

 

 

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřizuje tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

JPO V Záboří, Lipanovice

     Záboří

         JPO  V

               5           

              0

     Lipanovice

         JPO  V

               5

              0

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Vybavení jednotek

 PS 12 včetně příslušenství

        2

 Zásahové obleky a vybavení

      10

 Zásahový materiál a vybavení

 pro 2 JPO

 

 

 (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požárních zbrojnic v Záboří a v Lipanovicích anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

1) Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005 ze dne 3.5.2005

 

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
   1. rybník Kamenný v jihovýchodní části Záboří

   2. rybník p.č. 3 na návsi v Lipanovicích

   3. rybník p.č. 88/4 ve východní části Lipanovic

   4. rybník p.č. 1651 na návsi v Dobčicích
   5. rybník p.č. 1903 v jihozápadní části Dobčic

b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny  apod.)
   1. požární nádrž p.č. 1461 na návsi v Záboří
   2. hydrantová síť v Záboří, Lipanovicích a v Dobčicích

(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 5. Tento plánek je uveden v příloze č. 2.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů”

a)  Obecní úřad v Záboří,        Záboří 15             tel.   387 982 141

b)  Hostinec v Lipanovicích,    Lipanovice 3        tel.   387 982 157

c)  byt manželů Suchých,        Dobčice 17          tel.   387 982 169

  

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě neexistence nebo poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje zvoněním v kapli v Záboří nebo v kapli v Lipanovicích nebo v kapli v Dobčicích podle místa požáru.

 

 

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

 

 

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška obce ze dne 1.5.1991.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2009.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       

              starosta                                                                 místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  7.8.2009

Sejmuto z úřední desky:             24.8.2009 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1 / 2009

 

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň požárního poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

Požární poplach

 I.

 HZS    

Č. Budějovice

 JSDH  Dubné

 JSDH  místní

 II.

 HZS

Č. Budějovice

 JSDH    Žabovřesky

 JSDH  místní 

 Kategorie JPO

 JPO I

 JPO III

 JPO V