Vyhlášky

Vyhláška č. 1 / 2008

o pohybu psů

OBEC   ZÁBOŘÍ

 

 

Obecně závazná vyhláška

obce Záboří  č. 1 / 2008,

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

 

 

Zastupitelstvo obce Záboří se na svém zasedání dne 4.1.2008 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:

 

a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku.

Veřejným prostranstvím jsou dle § 34 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

b) na veřejných prostranstvích v obci, kromě prostorů vyznačených na mapkách v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů.

 

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Čl. 2

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

 

1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory vyznačené na mapkách v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.

2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1. je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Záboří č. 1 / 2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci, ze dne 7.9.2007.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Vladimír Bořil,   místostarosta                                                     

Ing. Josef Honsa,  starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.1.2008

Sejmuto z úřední desky dne: 24.1.2008