Usnesení

Usnesení a jeho zveřejnění

Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů

 

 

 Úvod

Pro posouzení, jak postupovat při poskytování informací ze zápisů z jednání zastupitelstva a rady a z usnesení těchto orgánů  , aby nebyl porušen zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), jsou východisky příslušná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen „zákon o obcích“),    

Odůvodnění

1. Nahlížení do zápisů z jednání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva jsou, jak stanoví § 93 odst. 3 zákona o obcích  veřejná a může se jich tedy zúčastnit kdokoliv. O jednání zastupitelstva se vyhotovuje zápis, který je podle § 95 odst. 2 zákona o obcích k nahlédnutí na obecním úřadě.    Nahlížet do zápisů z jednání zastupitelstva a do usnesení zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy mají právo:

a)    občané obce  od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce  [§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích.

b)    fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce,  (§ 16 odst. 3 zákona o obcích),

c)    cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce,   nebo vojenského újezdu v územním obvodu kraje, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (§ 17 zákona o obcích, § 9 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze, § 13 zákona o krajích).

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce   na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“); při dodržování ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, které upravuje poskytování informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů. Dle tohoto ustanovení povinný subjekt tyto informace poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu (jedná se např. o §  81 a následující zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, a § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů). Znamená to tedy, že příslušný orgán, který je podle § 2 odst. 1 a 2 zákona o svobodném přístupu k informacím povinným subjektem, musí před podáním informace zvážit, zda v daném případě nedojde k zásahu do soukromí, tedy zda se na požadované informace nevztahuje ochrana dle výše uvedených právních předpisů. Je zde tedy širší prostor pro uvážení příslušného orgánu, zda jde či nejde o zásah do soukromí a zda lze požadovanou informaci poskytnout, tj. zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí osobních údajů stanovené příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy upravujícími práva fyzické osoby na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a osobního života. Podle platné právní úpravy nelze poskytnout informace, které by byly s to zasáhnout do soukromí fyzické osoby, o níž má být informace podána. V této souvislosti je ale nutné zmínit i nutnost zvážit speciální úpravu podávání informací zvláštního charakteru, jako je např. ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, které umožňuje bez souhlasu poskytnout osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

     Ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím tedy říká, že při poskytování informace ze zápisu o jednání zastupitelstva podle tohoto zákona je nezbytné osobní údaje v těchto zápisech obsažené redukovat anebo anonymizovat.

     Rozdíl mezi občany, kteří mají na základě zákona o obcích, zákona o hlavním městě Praze nebo zákona o krajích právo nahlížet do zápisů a usnesení zastupitelstva, a ostatními osobami je také v tom, že občané, kterým jsou údaje zpřístupněny podle uvedených zákonů, mají k těmto informacím ze zákona zcela bezplatný přístup (mohou sami nahlížet a sami si pořizovat výpisy); od ostatních osob je obec oprávněna podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím požadovat úhradu nákladů při poskytnutí konkrétní informace (obec musí pořizovat fotokopie, zpracovávat výtahy z materiálů atd.). Obec je povinna také poskytnout informace z jednání zastupitelstva i rady, včetně uváděných osobních údajů, příslušným státním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud k tomu tyto orgány mají při řešení konkrétních úkolů zákonné oprávnění.

 

2. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva

Na rozdíl od zpřístupňování zápisů (nahlížení do zápisů) z jednání zastupitelstva nebo usnesení zastupitelstva a z jednání rady nebo usnesení rady za výše uvedených zákony stanovených podmínek zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze ani zákon o krajích nijak neupravují zveřejňování těchto dokumentů.

     Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) dospěl k závěru, že osobní údaje vyskytující se v zápisech z jednání zastupitelstva a v usneseních zastupitelstva, stejně tak jako v zápisech z jednání rady a v usneseních rady, jsou v převážné míře výstupem z různých předchozích zpracování osobních údajů obecními úřady, Magistrátem hl. m. Prahy nebo krajskými úřady. Jde tudíž o výsledek systematického shromažďování osobních údajů. Z tohoto pohledu ochrana osobních údajů v těchto zápisech a usneseních podléhá režimu zákona o ochraně osobních údajů. Obce, hl. m. Praha ani kraje v tomto případě nemusí plnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů, protože se na ně vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti, uvedená pod § 18 písm. b) téhož zákona.

     Nahlížení vyjmenovaných subjektů do zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení zastupitelstva, zápisů z jednání rady a usnesení rady podle konkrétních ustanovení zákona o obcích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o krajích je umožněním přístupu k informacím obsahujícím osobní údaje, a je tedy v § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů definovaným zpřístupňováním osobních údajů konkrétnímu okruhu subjektů. Toto zpřístupňování se uskutečňuje na základě zákona a není tak v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými zákonem o ochraně osobních údajů. Stejně tak je tomu při zpracování těchto údajů, které nahlédnutí předchází, tj. v souvislosti s jejich projednáním zastupitelstvem a radou, při kterém jsou dány zákonné meze zpracování osobních údajů.

     V čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) je státním orgánům a orgánům územní samosprávy stanovena povinnost “přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti“. Z tohoto ustanovení Listiny vychází § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Obecně lze tedy konstatovat, že zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení zastupitelstva, zápisů o jednání rady a usnesení rady platné zákony nebrání; samozřejmě s přihlédnutím k již zmíněnému ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

     Jiná situace je u zveřejňování informací z jednání a usnesení zastupitelstva a z jednání a usnesení rady na internetu, v tisku a jiných médiích, nebo podávání informací dalším osobám podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V těchto případech dochází ke zveřejňování informace obsahující osobní údaje neomezenému okruhu osob. Povinností obce, hl. m. Prahy nebo kraje je zajistit dodržování zákona o ochraně osobních údajů a v této souvislosti je třeba zveřejňované osobní údaje pro daný účel anonymizovat, případně rozsah zpřístupňovaných osobních údajů ve zveřejňované verzi dokumentu omezit.

     Při zveřejňování upravených verzí (záznamů, výtahů) zápisů z jednání zastupitelstva, jeho usnesení, zápisů z jednání rady a jejího usnesení Úřad doporučuje informovat veřejnost o tom, že je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

     Za dodržování zákona o ochraně osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a při zveřejňování dokumentů obce v médiích plně odpovídají správci a zpracovatelé osobních údajů, kterými jsou obce, hl. m. Praha nebo městské části Prahy nebo kraje, případně za ně odpovídají i fyzické osoby uvedené v konkrétních ustanoveních těchto zákonů, které se s osobními údaji seznámily.