Vyhlášky

Vyhláška č. 1 / 2011

o místních poplatcích

OBEC  ZÁBOŘÍ 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Záboří se na svém zasedání dne 7.1.2011 usnesením č. 1 / 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Záboří zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)         poplatek ze psů,

b)         poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c)         poplatek z ubytovací kapacity,

 

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

ČÁST  II.

POPLATEK  ZE  PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Záboří.[2]

(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)          Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku za kalendářní rok činí 50 Kč za každého psa.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku.

(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození

(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].

 

ČÁST  III.

poplatek  za  lázeňský  nebo  rekreační  pobyt

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)          Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[6]

(2)          Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.[7]

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

(1)          Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

(3)          Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[8]

Čl. 10

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu,  5 Kč.

Čl. 11

Splatnost poplatku

(1)       Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku.

Čl. 12

Osvobození

(1)          Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.[9]

 

 

ČÁST  IV.

poplatek  z  UBYTOVACÍ  KAPACITY

Čl. 13

Předmět poplatku a poplatník

(1)          Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[10]

(2)          Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[11]

Čl. 14

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

(3)          Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[12]

Čl. 15

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 5 Kč

Čl. 16

Splatnost poplatku

(1)      Poplatek je splatný nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku.

Čl. 17

Osvobození

(1)          Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[13]

 

ČÁST  V.

USTANOVENÍ  SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ

Čl. 18

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[14]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2)          Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[15]

(3)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[16]

Čl. 19

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.[17]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[18]

Čl. 20

Zrušovací ustanovení

          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2 / 2003 o místních poplatcích ze dne 23.12.2003

Čl. 21

Účinnost

          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2011.

 

 

                                                                                                                    

            ...................................                                                       ..........................................

                  Vladimír Bořil                                                                    Ing. Josef Honsa

                  místostarosta                                                                           starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.1.2011

Sejmuto z úřední desky dne: 26.1.2011[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[9] § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[10] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[12] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[13] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[14] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[15] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[16] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[17] § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

[18] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích