Vyhlášky

Vyhláška č. 1 / 2015

o odpadech

OBEC  ZÁBOŘÍ

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Záboří

 

Zastupitelstvo obce Záboří se na svém zasedání dne 6.2.2015 usnesením č. 2 / 2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Záboří

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

a)  plasty včetně PET lahví,

         b)  sklo,

         c)  papír,

d)  biologické odpady,

 

e)  kovy,

 

f)   nebezpečné odpady,

 

g)  objemný odpad,

 

h)  směsný komunální odpad.

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v Záboří před obchodem a před hostincem. V Lipanovicích na návsi před domem čp. 26 a v Dobčicích u domu čp. 7. Pro biologický odpad je sběrná nádoba v Záboří za autobusovou čekárnou i pro Lipanovice a Dobčice.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

         a)  plasty,  barva žlutá

         b)  sklo,  barva zelená

c)  papír,  barva modrá

d)  biologické odpady,  barva hnědá

e)  kovy malého rozsahu, barva černá

     4.  Kovy  většího rozsahu, které se  nevejdou  do sběrných nádob, se odevzdávají ve sběrném dvoře  Rumpoldu 01, s.r.o. v  Českých Budějovicích v Pekárenské ul. 81.

     5.  Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno  ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich ukládáním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu, na internetu a v místním Zábořském zpravodaji.
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 5).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný  odpad  je  takový  odpad, který  vzhledem  ke  svým  rozměrům  nelze  umístit  do sběrných  nádob  ( např. koberce, matrace, nábytek apod.). 

     2.  Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odkládáním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu, na internetu a v místním Zábořském zpravodaji.

     3.  Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře  Rumpoldu, s.r.o. v  Č. Budějovicích v Pekárenské ul. 81.

     4.  Shromažďování objemného odpadu podlého požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 5).

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí popelnice označené známkou vydanou Obcí Záboří.
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2015.

 

 

                                                                                                                

            ...................................                                                       ..........................................

                  Vladimír Bořil                                                                    Ing. Josef Honsa

                  místostarosta                                                                           starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.2.2015

Sejmuto z úřední desky dne: 28.2.2015